پروژه دکتر امیریان

پروژه دکتر امیریان

محل اجرا: کرمانشاه خیابان برق
بيشترين دهانه ١٢/٥متر.
خدمات صورت گرفته تو سط شركت آرش بتن
طراحي سازه وسقف
تهيه يوبوت
اجراي كامل اسكلت بتني
نظارت بر اجرا