پروژه آقای مجید حیدری

پروژه آقای مجید حیدری

آدرس: کرمانشاه نوبهار کوی 205
كارفرما جناب اقاي حیدری
سيستم سقف كاواك بيشترين دهنه ١٠متر
خدمات صورت گرفته توسط شركت ارش بتن: طراحي سازه وسقف تهيه قالب كاواك اجراي كامل اسكلت وسقف نظارت مهندسي بر اجرا