پروژه آقای فروشانی

پروژه آقای فروشانی

آدرس : کرمانشاه بلوار آل آقا
،خدمات صورت گرفته توسط شرکت آرش بتن طراحی سازه و سقف وافل
اجرای اسکلت بتنی، نظارت بر اجرای اسکلت و سقف. بیشترین دهانه 8 متر