پروژه آقای فرزاد مهری

پروژه آقای فرزاد مهری

آدرس: کرمانشاه خیابان برق کوچه پنجم
سیستم اسکلت بتنی وسقف یوبوت
خدمات ارائه شده طراحی،تامین متریال،نظارت براجرا،اجرای اسکلت