پروژه آقای صفری

پروژه آقای صفری

آدرس: کرمانشاه بلوار گلسرخ
خدمات صورت گرفته توسط شرکت آرش بتن :
طراحی سازه و سقف یوبوت
اجرای اسکلت بتنی
نظارت بر اجرای اسکلت و سقف
بیشترین دهانه 11 متر