پروژه آقای داریوش سجادی - برق

پروژه آقای داریوش سجادی - برق

محل اجرا: کرمانشاه خیابان برق جنب دفترمرکزی بیمه ما
خدمت ارائه شده توسط شركت آرش بتن:
طراحي و اجرای کامل سازه با سقف وافل كاواك و نظارت مهندسي بر اجرا