مدرسه رایان

مدرسه رایان

آدرس : کرمانشاه الهیه شهرک دادگستری  ، خدمات صورت گرفته توسط شرکت آرش بتن طراحی سازه و سقف وافل، اجرای اسکلت بتنی، نظارت بر اجرای اسکلت و سقف. بیشترین دهانه 13 متر