آقای محمد شکارچی

آقای محمد شکارچی

آدرس : کرمانشاه جاده سنندج . خدمات صورت گرفته توسط شرکت آرش بتن طراحی سازه و سقف یوبوت، اجرای اسکلت بتنی، نظارت بر اجرای اسکلت و سقف