آقای محسن صدیقی صفایی

آقای محسن صدیقی صفایی

آدرس کرمانشاه خیابان برق کوی چهارم
متراژ 1400 مترمربع
سال اجرا 1400
سیستم سقف وافل