آقای سردار خزایی

آقای سردار خزایی

آدرس : کرمانشاه الهیه شهرک دادگستری  ، خدمات صورت گرفته توسط شرکت آرش بتن طراحی سازه و سقف یوبوت، اجرای اسکلت بتنی، نظارت بر اجرای اسکلت و سقف. بیشترین دهانه 9 متر