مزایای سیستم یوبوت

 • ایجاد دهانه های بزرگتر و کنسول های بلندتر

  استفاده از این تکنولوژی باعث می گردد تا ایجاد دهانه های بزرگتر و کنسول های بلندتر امکان پذیر شود.

 • کاهش میزان انتقال صوت، حرارت و لرزش

  با استفاده از این تکنولوژی انتقال صوت و حرارت به نحو چشمگیری کاهش می یابد.

 • امکان حذف تیرها و ایجاد دال تخت

  با استفاده از این تکنولوژی می توان تیرهای موجود در سازه را در صورت وجود دیوار برشی در سازه های بیشتر از 3 طبقه و یا 10 متر، حذف نمود.

 • بهبود عملکرد لرزه ای

  دال مجوف باعث بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان می گردد.

 • امکان ایجاد شکل ها و بازشوهای بزرگ و نامنظم در سقف

  در این روش آزادی عمل بیشتری در ایجاد اشکال و بازشوهای بزرگ و نامنظم روی سقف وجود دارد.

 • امکان ستون گذاری نامنظم

  در این سیستم امکان ستون گذاری به صورت نا منظم وجود دارد.