روش اجرا

  • بستن قالب تخت زیرین دال

  • بستن شبکه آرماتور پایین دال

  • چیدن قالب ها با توجه به نقشه های اجرایی

  • بستن شبکه آرماتور بالای دال

  • بتن ریزی لایه اول

  • تکمیل بتن ریزی

  • باز کردن قالب های کف