آدرس: کرمانشاه، خیابان کسری، کوی سرهنگ سالمی، بالاتر از دبستان امین، شرکت آرش بتن کرمانشاه
کد پستی: 6718833953
تلفکس: 083-37267518
تلفن همراه: 0918-1324879
پست الکترونیکی: arashbetonksh.company@gmail.com
  info@arashbeton.com
وب سایت: WWW.ARASHBETON.COM