نمایشگاه صنعت ساختمان کرمانشاه ـ مرداد ماه 94

نمایشگاه صنعت ساختمان کرمانشاه ـ مرداد ماه 94

بازدید جناب آقای مهندس کاشفی ریاست محترم اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از غرفه شرکت آرش بتن

 

 

حضور جناب آقای دکتر حاتمی معاونت محترم استاندار کرمانشاه از غرفه شرکت آرش بتن

 

حضور جناب آقای دکتر شرفی عضو محترم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در غرفه شرکت آرش بتن

 آقای دکتر توافقی ریاست محترم هیئت مدیره گروه آرمه

آقای مهندس شادفر مدیرعامل شرکت آرش بتن کرمانشاه