جلسه با کمپانی قیوان در راستای فعالیت های برون مرزی

جلسه با کمپانی قیوان در راستای فعالیت های برون مرزی

شرکت آرش بتن کرمانشاه در سال 1393 میزبان مدیران ارشد کمپانی قیوان (یکی از بزرگترین شرکت های عراق)بود که پس از بازدید یک هفته ای از پروژه های این شرکت با سیستم های یوبوت و پیش تنیده در جلسه ای به تفصیل این سیستم ها با سیستم رایج در کشور عراق (تیر و دال سنتی) مقایسه گردید و صرفه جویی اقتصادی و گشایشات مناسب در معماری حاصل شد.